Kierunek Informatyka: Tematyka projektów inżynierskich (2018/19)

Proponowana tematyka projektów inżynierskich na kierunku Informatyka
Rok akademicki 2018/2019Dr inż. Adrian Kapczyński


Wykorzystanie algorytmów uczenia maszynowego do detekcji fałszywych wzorców w biometrycznych systemach uwierzytelniania
W ramach projektu zostanie przeprowadzony przegląd algorytmów uczenia maszynowego wraz z ich zastosowaniem do detekcji fałszywych wzorców biometrycznych w systemie uwierzytelniania wykorzystującym biometrię dynamiki podpisu odręcznego.
Liczba dyplomantów realizujących projekt: 3

Uwierzytelnianie użytkownika oparta o biometrię behawioralną
W ramach projektu zostanie zaimplementowany oraz poddany testom system uwierzytelniania wykorzystujący dynamikę pisania na klawiaturze.
Liczba dyplomantów realizujących projekt: 3

Modelowanie zagrożeń systemów informatycznych z wykorzystaniem języka Python
Celem projektu jest wykorzystanie języka Python dla potrzeb budowy uniwersalnego modelu zagrożeń aplikacji internetowych.
Liczba dyplomantów realizujących projekt: 2

Mobilna platforma typu CTF podnosząca świadomość w zakresie podatności OWASP TOP 10 Mobile
Implementacja platformy typu Capture The Flag w postaci aplikacji mobilnej.
Liczba dyplomantów realizujących projekt: 3

Silna kontrola dostępu do aplikacji webowej z wykorzystaniem kodów szybkiej odpowiedzi oraz aplikacji mobilnej
Opracowanie prototypowej aplikacji webowej z kontrolą dostępu opartą o kody szybkiej odpowiedzi oraz aplikację mobilną.
Liczba dyplomantów realizujących projekt: 2


Dr inż. Jarosław Karcewicz


Tematy prac inżynierskich dla specjalności „Sieci komputerowe: bezpieczeństwo i zarządzanie”:
Monitorowanie zdalnych sesji administracyjnych w środowisku sieciowych systemów operacyjnych Microsoft Windows lub/oraz GNU/Linux
W ramach pracy mógłby zostać rozwiązany problem monitorowania zdalnych sesji administracyjnych w środowisku sieciowych systemów operacyjnych Microsoft Windows lub/oraz GNU/Linux. Tj. zakłada się, że istotnym aktualnie problemem dla organizacji jest fakt, iż wiele osób z działu informatycznego realizuje zdalne połączenia do wielu różnych serwerowych systemów operacyjnych w firmie, i kompletnie nie wiadomo, kto kiedy się podłączył do jakiego systemu i jakie czynności były w tym systemie przez niego wykonywane. W ramach projektu należałoby więc wdrożyć mechanizmy rozwiązujące powyższe problemy.
Liczba dyplomantów realizujących projekt: 1

Opracowanie i wdrożenie rozwiązań wysokiej dostępności newralgicznych komponentów infrastruktury informatycznej małego dostawcy usług internetowych
W ramach pracy mógłby zostać zrealizowany, a następnie wdrożony projekt wysokiej dostępności newralgicznych komponentów infrastruktury informatycznej małego dostawcy usług internetowych, który to projekt miałby na celu wykonanie najpierw odpowiedniego audytu istniejącej infrastruktury sieci komputerowej danego małego dostawcy internetowego, i wdrożenie odpowiednich rozwiązań wysokiej dostępności dla tejże infrastruktury, co umożliwiłoby minimalizację czasów przestoju u tegoż dostawcy internetowego związanego z różnego rodzaju awariami w tejże infrastrukturze.
Liczba dyplomantów realizujących projekt: 1-2

Projekt dostosowania infrastruktury informatycznej organizacji biznesowej na potrzeby wdrażanego systemu klasy ERP
W ramach pracy mógłby zostać zrealizowany, a następnie wdrożony projekt infrastruktury środowiska zwirtualizowanego, utworzonej na potrzeby utrzymania serwerowych części aplikacji dla wybranej organizacji biznesowej, który to projekt ma umożliwić odpowiednie działanie przede wszystkim serwerowej części systemu klasy ERP, którego wdrożenie jest planowane w tejże organizacji, jak również innych aplikacji działających w architekturze klient-serwer wykorzystywanych przez organizację. Wdrożone rozwiązanie przede wszystkim musiałoby uwzględniać fakt, iż oprogramowanie pracujące w tymże środowisku zwirtualizowanym ma newralgiczne znaczenie dla funkcjonowania firmy, dlatego też niezbędne byłoby przygotowanie tegoż środowiska informatycznego, w którym będzie pracować serwerowa część tegoż oprogramowania, z uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa przechowywanych w nim danych, jak również aspektów wysokiej dostępności i wydajności. Istotnymi elementami pracy byłaby konieczność migracji obecnej infrastruktury informatycznej organizacji, tj. serwerowych systemów operacyjnych, do środowiska zwirtualizowanego, oraz dostosowanie istniejącej infrastruktury lokalnej sieci komputerowej do pracy ze środowiskiem zwirtualizowanym.
Liczba dyplomantów realizujących projekt: 1-2

Projekt i wdrożenie prywatnej sieci rozległej dla organizacji wielooddziałowej w oparciu o protokół MPLS
W ramach pracy mógłby zostać zrealizowany, a następnie wdrożony projekt prywatnej sieci rozległej dla organizacji wielooddziałowej w oparciu o protokół MPLS, który to projekt mógłby umożliwić stworzenie dla wybranej organizacji prywatnej sieci rozległej między oddziałami tejże firmy, odseparowanej ze względów bezpieczeństwa i aspektów wydajnościowych od sieci rozległej Internet, zakładając także, że tworzona prywatna sieć rozległa bazować będzie na infrastrukturze stworzonej z wykorzystaniem protokołu MPLS.
Liczba dyplomantów realizujących projekt: 1

Wdrożenie infrastruktury sieci bezprzewodowej w wybranej organizacji wielooddziałowej ze szczególnym uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa
W ramach pracy mógłby zostać zrealizowany, a następnie wdrożony projekt, w ramach którego dla wybranej organizacji biznesowej zostałoby zrealizowane wdrożenie infrastruktury bezprzewodowej sieci komputerowej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki bezpieczeństwa. Przy czym problematyka bezpieczeństwa jest tu rozumiana jako rozwiązanie problemów takich jak skuteczne uniemożliwienie korzystanie z takowej sieci bezprzewodowej przez osoby niepowołane, ponadto umożliwienie gościom organizacji na korzystanie z takowej sieci, ale w taki sposób, aby nie mogli oni wykonywać celowo czy niecelowo różnego rodzaju ataków na urządzenia znajdujące się w lokalnej sieci komputerowej tejże organizacji, przy czym także w drugą stronę, aby ci użytkownicy nie doznali szkód korzystając z sieci bezprzewodowej organizacji, jak również na jednoznaczną identyfikację tego kto i co wykonuje będąc użytkownikiem tejże sieci bezprzewodowej (na potrzeby ewentualnych wniosków kierowanych od organów ścigania).
Liczba dyplomantów realizujących projekt: 1

Opracowanie rozwiązania zarządzania środowiskami programistycznymi z wykorzystaniem elementów chmury prywatnej
W ramach pracy mógłby zostać zrealizowany, a następnie wdrożony projekt, w ramach którego dla wybranej organizacji biznesowej trudniącej się tworzeniem oprogramowania, konieczne byłoby utworzenie środowiska środowiska zwirtualizowanego w postaci tzw. chmury prywatnej, w ramach którego programiści mogliby samodzielnie i sprawnie „postawić” sobie potrzebną im w ramach procesu tworzonego przez nich oprogramowania odpowiednią infrastrukturę systemów operacyjnych z niezbędnym oprogramowaniem i odpowiednio komunikujących się przez sieć komputerową.
Liczba dyplomantów realizujących projekt: 1-2

Opracowanie rozwiązań integrujących heterogeniczne środowisko systemów operacyjnych GNU/Linux oraz Microsoft w organizacji biznesowej
W ramach pracy mógłby zostać zrealizowany, a następnie wdrożony projekt, w ramach którego dla wybranej organizacji biznesowej należałoby zaprojektować i wdrożyć mechanizmy, które pozwoliłyby na rozwiązanie problemu scentralizowanego uwierzytelniania w heterogenicznym środowisku systemów operacyjnych, tj. takiego gdzie na komputerach zainstalowany jest albo system GNU/Linux albo Microsoft Windows. W ramach rozwiązania organizacja chciałaby uzyskać taki efekt, iż niezależnie do jakiego komputera użytkownik podejdzie (tj. niezależnie na jakim komputerze w firmie, i czy tam będzie zainstalowany Linux czy Windows) to będzie mógł na tym komputerze prawidłowo się zalogować, jak również pracować w sposób bezproblemowy, tj. będzie mieć dostępne wszystkie swoje pliki, będzie mógł korzystać bez problemu z aplikacji mu potrzebnych do pracy (np. tradycyjnego klienta pocztowego Thunderbird), itd.
Liczba dyplomantów realizujących projekt: 1-2

Realizacja automatyzacji zadań administracyjnych w środowisku Microsoft Windows Server z wykorzystaniem języka skryptowego PowerShell dla wybranej organizacji biznesowej
W ramach pracy mógłby zostać zrealizowany, a następnie wdrożony projekt ,w ramach którego dla wybranej organizacji biznesowej należałoby najpierw przeprowadzić audyt, na bazie którego uzyskałoby się specyfikację zadań administracyjnych, jakie są często wykonywane w środowisku Microsoft Windows Server, i zautomatyzować/usprawnić wykonywanie tychże czynności z wykorzystaniem języka skryptowego PowerShell.
Liczba dyplomantów realizujących projekt: 1

Projekt migracji infrastruktury serwerowej wybranej organizacji do środowiska zwirtualizowanego
W ramach pracy mógłby zostać zrealizowany, a następnie wdrożony projekt, w ramach którego dla wybranej organizacji biznesowej należałoby najpierw przeprowadzić audyt, na bazie którego uzyskałoby się plan topologii aktualnej infrastruktury logicznej infrastruktury sieci komputerowej, a następnie zostałby stworzony i wdrożony projekt środowiska zwirtualizowanego oraz projekt migracji elementów tejże topologii do tegoż środowiska zwirtualizowanego, co umożliwiłoby organizacji osiągnięcie wysokiej dostępności wykorzystywanych przez nią aplikacji i usług, oszczędności energii, ułatwienie zarządzania infrastrukturą, itd.
Liczba dyplomantów realizujących projekt: 1-2


Dr inż. Marcin Lawnik


System wspomagania decyzji
Dyplomanci zaimplementują w postaci aplikacji webowej/okienkowej system wspomagania decyzji w otoczeniu rozmytym, tzn. w ramach dostępnych wariantów decyzyjnych zarówno cele jak i ograniczenia będą liczbami rozmytymi.
Liczba dyplomantów realizujących projekt: 2

Wymiar fraktalny
Dyplomant opracuje aplikację webową/okienkową, której celem będzie obliczanie wymiaru fraktalnego (pudełkowego) zadanych zbiorów geometrycznych. W dalszym kroku może ona posłużyć do analizy np. sieci dróg czy do identyfikacji osobniczej na podstawie odcisków palca.
Liczba dyplomantów realizujących projekt: 1

Chaotyczne PGP
Dyplomanci zaimplementują w postaci aplikacji webowej/okienkowej wybrane szyfry symetryczne kryptografii opartej o teorię chaosu.
Liczba dyplomantów realizujących projekt: 2

Zarządzanie i archiwizacja ocen
Dyplomanci przeanalizują problem zarządzania i archiwizacji ocen cząstkowych wystawianych na studiach. Zaproponują rozwiązanie w postaci aplikacji webowej/okienkowej.
Liczba dyplomantów realizujących projekt: 2

Metoda Delficka
Dyplomanci zaimplementują aplikację webową, która będzie pozwalała na komunikację klienta z ekspertami w celu ustalenia prognozy badanego zjawiska. Proces prognozowania oparty będzie o metodę delficką.
Liczba dyplomantów realizujących projekt: 2


Dr Zbigniew Marszałek


Aplikacje wykorzystujące serwery baz danych Microsoft SQL Server i technologie ASP.NET, MVC, ADO.Net, LINQ.
Liczba dyplomantów realizujących projekt: 2-3

Programowanie obiektowe i graficzne – gry komputerowe.
Liczba dyplomantów realizujących projekt: 2-3

Algorytmy sortowana w bazach NoSQL i w aplikacjach wykorzystujących szyfrowanie danych.
Liczba dyplomantów realizujących projekt: 2-3


Dr inż. Mariusz Pleszczyński


Implementacja wybranych algorytmów tomografii komputerowej
Zadaniem dyplomantów będzie implementacja wybranego/wybranych algorytmów tomografii komputerowej i badanie jego/ich użyteczności (szybkość zbieżności, stabilność itp.)
Liczba dyplomantów realizujących projekt: 2-4

Programowanie równoległe w Mathematica
Programowanie równoległe zyskuje coraz większą popularność, jednak na zajęciach, na których wykorzystywany był program Mathematica, z uwagi na liczbę godzin, programowanie takie nie było omawiane. Zadaniem dyplomantów będzie opis programowania równoległego w języku Mathematica oraz implementacja i porównanie z algorytmami klasycznymi wybranych algorytmów równoległych w języku Mathematica.
Liczba dyplomantów realizujących projekt: 2-4

Algorytmy tworzenia stereogramów
Stereogram to obraz pozornie nie zawierający żadnej treści, jednak po odpowiednim spojrzeniu na ten obraz, oczom obserwatora ukazuje się ukryta („trójwymiarowa”) grafika. Zadaniem dyplomantów będzie implementacja algorytmu tworzącego zadane przez użytkownika stereogramy.
Liczba dyplomantów realizujących projekt: 2-4

Algorytmion - przegląd i propozycja rozwiązań zadań konkursowych
Już od dekady Wydział Matematyki Stosowanej prowadzi ogólnopolski konkurs wiedzy informatyczno-matematycznej „Algorytmion”. Część pojawiających się tam zadań sprawia konkursowiczom wiele problemów. Zadaniem dyplomantów będzie implementacja programów rozwiązujących wybrane zadania tego konkursu (wraz z omówieniem poruszanych tam zagadnień). Praca mogłaby posłużyć jako rodzaj podręcznika dla potencjalnych uczestników tego, czy innych konkursów informatyczno-matematycznych.
Liczba dyplomantów realizujących projekt: 2-4


Dr inż. Marcin Sobota


System wspomagania inwestora giełdowego
Charakterystyka problemu: Analiza sytuacji na giełdzie papierów wartościowych wymaga szerokiego spojrzenia na wydarzenia zarówno lokalne jak i globalne. System powinien zbierać i analizować informacje dotyczące trendów na rynkach światowych, wpływu tych trendów na GPW, zachowania poszczególnych spółek w powiązaniu z indeksami np. WIG20, korelacji między GPW a rynkami europejskimi itp. Końcowym efektem analiz miałyby być wskazówki dla inwestora dotyczące zachowania na rynku akcji.

Opracowanie i implementacja portal internetowego
Charakterystyka problemu: Piłka nożna halowa staje się dyscypliną coraz bardziej rozpowszechnioną i rozpoznawalną. Głównym celem wortalu miałby być system wspomagający komunikacje między drużynami lub pojedynczymi graczami. Dzięki wortalowi drużyny mogłyby umawiać się na sparingi, szukać nowych zawodników, zawodnicy mogliby szukać nowych klubów, umawiać się na gry treningowe itp.

Kwantowe protokoły kryptograficzne
Charakterystyka problemu: opracowanie środowisk symulacyjnych kwantowych protokołów kryptograficznych. Opracowane aplikacje powinny prezentować teoretyczne podstawy działania wybranych protokołów oraz pozwalać na realizację badań symulacyjnych tych protokołów.
Liczba dyplomantów realizujących projekt: 2-3

System wspomagania zarządzania portfelem walutowym
Charakterystyka problemu: opracowanie aplikacji wspierających zarządzanie portfelem walutowym, analizę kursów walut, indeksów giełdowych itp. pozwalających na pobieranie i obserwację wybranych danych z rzeczywistych serwisów internetowych, analizę zakupów i sprzedaży realizowanych przez użytkownika, analizę wyników finansowych użytkownika itp.
Liczba dyplomantów realizujących projekt: 2-3

Głosowanie elektroniczne wspierane metodami kwantowymi
Opracowanie wybranego fragmentu lub pełnego modelu systemu głosowania elektronicznego. Model powinien zostać opracowany od strony teoretycznej a wybrane jego elementy powinny zostać zaimplementowane. Bezpieczeństwo systemu powinno zawierać elementy kryptografii kwantowej.
Liczba dyplomantów realizujących projekt: 2-3

System zdalnej dystrybucji systemów operacyjnych
Opracowanie i wdrożenie systemu dystrybucji systemów operacyjnych w oparciu o oprogramowanie DRBL. System powinien zostać wyposażony w wygodny interfejs użytkownika pozwalający na łatwą obsługę tworzenia oraz dystrybucji obrazów systemów operacyjnych.
Liczba dyplomantów realizujących projekt: 2-3

System zarządzania profilami użytkowników w środowisku Windows
Opracowanie metodologii zautomatyzowanej migracji profili użytkowników w systemach Windows z wykorzystaniem darmowych narzędzi. System powinien zapewniać możliwość przeprowadzenia w sposób zdalny, migracji profilu z jednego komputera na inny w trybie zdalnym.
Liczba dyplomantów realizujących projekt: 2-3


Dr inż. Marcin Woźniak


Prace inżynierskie będą realizowane w zespołach 2-3 osobowych aby zapewnić właściwy postęp prac i adekwatny rozwój projektu. Ewentualne odstępstwa od tej zasady są akceptowalne w zależności od danego tematu (skomplikowanie, złożoność obiektowa, założenia programistyczne, etc.) po osobistej konsultacji danego zespołu z promotorem. Przykładowa tematyka prac powinna być związana z poniższymi zagadnieniami:
Systemy wspomagania nauki i translacji przy wykorzystaniu modeli inteligentnej komunikacji
Systemy wirtualnej rzeczywistości i ich aplikacje
Systemy raportująco-analizujące na hybrydowe platformy obsługujące urządzenia mobilne i przeglądarki stron www
Systemy sztucznej inteligencji i ich zastosowania
Systemy przetwarzania grafiki i multimediów oraz ich aplikacje
Systemy wspomagania decyzji i rozpoznawania wzorców

Możliwe są również propozycje własne studentów po uprzednim uzgodnieniu tematu i założeń projektowych z promotorem.


Dr inż. Adam Zielonka


Zaprojektowanie oraz implementacja aplikacji bazodanowych z webowym lub mobilnym interfejsem graficznym użytkownika
Liczba dyplomantów realizujących projekt: 3-5 (możliwe dwie grupy)

Użytkowe bądź rozrywkowe aplikacje mobilne dla systemu Android
Liczba dyplomantów realizujących projekt: 2-3 (możliwe dwie grupy)

Porównanie wybranych algorytmów heurystycznych pod kątem wydajności i skuteczności dla różnych funkcji testowych oraz wybranych zagadnień technicznych
Liczba dyplomantów realizujących projekt: 1-2

Propozycje dotyczą typów aplikacji - ustalenie konkretnego tematu projektu nastąpi po konsultacji z dyplomantami.Pobierz pliki

Pobierz w pdf (261.37 kB)