Profesorowie Honorowi

SYLWETKA
prof. dr hab. inż. Radosława GRZYMKOWSKIEGO
Honorowego Profesora Politechniki ŚląskiejProfesor dr hab. inż. Radosław Grzymkowski 43 lata przepracował w Instytucie Matematyki Politechniki Śląskiej. We wszystkich obszarach działalności charakterystycznych dla nauczyciela akademickiego prof. dr hab. inż. Radosław Grzymkowski dał się poznać jako człowiek bardzo sumienny, uczciwy, stawiający bardzo wysokie wymagania sobie i innym. Doktorat uzyskał w 1982 roku, habilitację w 1992 roku, tytuł profesora w 2012 roku. Jest niekwestionowanym autorytetem z zakresu zastosowań matematyki, autorem bądź współautorem ponad 175 prac, z zakresu matematyki i zastosowań matematyki, opublikowanych w większości w czasopismach i opracowaniach o zasięgu międzynarodowym (w tym 4 monografii). Aktywnie uczestniczył w wielu konferencjach. Był inicjatorem i przez wiele lat głównym organizatorem corocznych cyklicznych konferencji: „Zastosowań Matematyki w Technice, Informatyce i Ekonomii”. Wyrazem wysokiej oceny dorobku naukowego Profesora Radosława Grzymkowskiego były też Jego wielokrotne pobyty na uczelniach zagranicznych oraz duże zainteresowanie kierowanym przez Niego seminarium naukowym. Współpraca naukowa Profesora Grzymkowskiego z Uniwersytetem Technicznym w Brnie została uhonorowana specjalnym medalem.
Godną wyraźnego podkreślenia jest umiejętność harmonijnego łączenia przez Profesora Radosława Grzymkowskiego pracy naukowej z aktywną działalnością dydaktyczną. Jej wymiernym świadectwem jest fakt wydania przez Niego 8 skryptów i 20 podręczników, przy czym w przypadku 12 pozycji jest On jedynym autorem. Profesor Radosław Grzymkowski prowadził wykłady i ćwiczenia z podstawowego kursu matematyki dla studentów na większości wydziałów Politechniki Śląskiej. W ostatnich latach Jego działalność dydaktyczna dotyczyła głównie Wydziału Matematyki Stosowanej, gdzie prowadzi wykłady z metod numerycznych, seminaria oraz prace dyplomowe. W sumie był promotorem ponad stu prac dyplomowych.
Profesor Radosław Grzymkowski był inicjatorem cyklicznych odczytów dla młodzieży szkół średnich. Odczyty te cieszyły się dużym zainteresowaniem młodzieży i miały pozytywny wpływ na wybór przez tę młodzież kierunku studiów na Politechnice Śląskiej.
Profesor Radosław Grzymkowski dużo czasu poświęcał na działalność organizacyjną,
pełnił funkcję Dziekana (w latach 1995-2002 oraz 2008-2016), Prodziekana ds. Studenckich (w latach 1993-1995 oraz 2002-2008), Dyrektora Instytutu Matematyki (1994-2017), Kierownika Zakładu Zastosowań Matematyki (1992-2017). W latach 1995-2017 był członkiem Senatu Politechniki Śląskiej, członkiem Senackich Komisji: ds. Budżetu i Finansów, ds. Statutowych, ds. Dydaktyki, ds. Godności Honorowych. Ze wszystkich pełnionych funkcji prof. dr hab. inż. Radosław Grzymkowski wywiązywał się wzorowo i wykazywał ogromną aktywność w realizowaniu wynikających z tych funkcji zadań.
Działalność Profesora Radosława Grzymkowskiego przyczyniła się w znaczący sposób do wzrostu rangi Wydziału Matematyki Stosowanej i  Politechniki Śląskiej w kraju i zagranicą.
Z Jego inicjatywy i przy Jego ogromnym wysiłku na kierunkach matematyka i informatyka prowadzonych na Wydziale Matematyki Stosowanej zostały wprowadzone nowe specjalności oraz nowe, wcześniej nie prowadzone na tym Wydziale, rodzaje studiów: podyplomowe, inżynierskie, uzupełniające, wieczorowe i zaoczne (niestacjonarne). Działalność Profesora Radosława Grzymkowskiego przyczyniła się w znaczący sposób do wzrostu rangi Wydziału Matematyki Stosowanej w Politechnice Śląskiej oraz w kraju.

Prof. dr hab. inż. Radosław Grzymkowski za osiągnięcia w pracy naukowej, organizacyjnej i dydaktycznej został wyróżniony licznymi nagrodami i odznaczeniami: Nagrodą Ministra Szkolnictwa Wyższego i Techniki - 1977 r., Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej 1990 r., 51 Nagrodami J. M. Rektora Politechniki Śląskiej, dwukrotnie Odznaką Zasłużony dla Politechniki Śląskiej w 1995 r. i 2015 r., Złotym Krzyżem Zasługi I stopnia - 1996 r., Medalem Komisji Edukacji Narodowej - 2001 r., Medalem Złotym za Długoletnią Służbę - 2011 r, Medalem 60-lecia Politechniki Śląskiej.Prof. dr hab. inż. Radosław Grzymkowski podczas wręczania nagrody

Dyplom prof. dr hab. inż. Radosława Grzymkowskiego Honorowego Profesora Politechniki ŚląskiejSYLWETKA
prof. dr hab. Olgi MACEDOŃSKIEJ-NOSALSKIEJ
Honorowego Profesora Politechniki ŚląskiejProfesor dr hab. Olga Macedońska-Nosalska, profesor nauk matematycznych, jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym o bezmała pięćdziesięcioletnim stażu, z tego 45 lat przepracowała w Instytucie Matematyki Politechniki Śląskiej. We wszystkich trzech dziedzinach charakteryzujących pracę nauczyciela akademickiego – naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej ma poważne osiągnięcia. Jest niekwestionowanym autorytetem z zakresu algebry i teorii grup. Jest autorem ponad pięćdziesięciu prac opublikowanych w wysoko punktowanych czasopismach matematycznych o zasięgu międzynarodowym. Brała udział w licznych konferencjach dotyczących algebry. Była inicjatorem i przez wiele lat głównym organizatorem corocznych cyklicznych międzynarodowych konferencji: „Groups and group Rings”. Wyrazem wysokiej oceny dorobku naukowego Profesor Olga Macedońska-Nosalska były też Jej kilkukrotne dłuższe pobyty na uczelniach zagranicznych oraz duże zainteresowanie kierowanym przez Nią seminarium naukowym. Seminaria te były i są zauważalne w kraju i zagranicą, czego dowodem są liczne odwiedziny wysokiej rangi matematyków z ośrodków krajowych i zagranicznych.

Profesor Olga Macedońska-Nosalska pracę naukową łączy harmonijnie z opieką nad młodą kadrą i z pracą dydaktyczną. Prowadziła wykłady, seminaria i ćwiczenia dla studentów Wydziału Matematyczno-Fizycznego i Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki, a obecnie dla studentów Wydziału Matematyki Stosowanej, na wszelkiego rodzaju studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, doktoranckich i podyplomowych, w tym z najważniejszego przedmiotu podstawowego dla całego wykształcenia matematycznego, ale nie tylko matematycznego, jakim jest algebra. Godna podziwu jest umiejętność łączenia wysokiego poziomu prowadzonych przez Profesor Olgę Macedońską-Nosalską zajęć z ich przystępnością i wysokich wymagań stawianych studentom oraz dobrą sprawnością nauczania.

Ważną częścią pracy dydaktycznej Profesor Olgi Macedońskiej-Nosalskiej jest promotorstwo licznych prac magisterskich na kierunku Matematyka, z reguły bardzo ambitnych. Działalność dydaktyczna Profesor Olgi Macedońskiej-Nosalskiej nie ograniczała się do Uczelni. Profesor Olga Macedońska-Nosalska była inicjatorką i aktywną uczestniczką cyklicznych odczytów dla młodzieży szkół średnich. Odczyty te cieszyły się dużym zainteresowaniem młodzieży i miały pozytywny wpływ na wybór kierunku studiów, często matematycznych.

Oprócz działalności naukowej i dydaktycznej Profesor Olga Macedońska-Nosalska dużo czasu poświęcała i poświęca na działalność organizacyjną. Między innymi w latach 1992-1993 oraz 1995-2002 pełniła funkcję Prodziekana ds. Studenckich Wydziału Matematyczno-Fizycznego, a w latach 1993-1996 pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej. Ponadto w latach 1994-2009 pełniła funkcję zastępcy Dyrektora Instytutu Matematyki ds. Naukowych, będąc przez cały ten czas kierownikiem Zakładu Algebry. Jako Prodziekan Wydziału ds. Studenckich była inicjatorką uruchomienia nowych specjalności na Kierunku Matematyka i brała czynny udział w modernizacji programu nauczania na wszystkich rodzajach studiów na tym kierunku.

Za osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej Profesor Olga Macedońska-Nosalska została wyróżniona licznymi nagrodami, w tym dwiema indywidualnymi Nagrodami Ministra Edukacji Narodowej, siedmioma Nagrodami Rektora Politechniki Śląskiej, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem za Długoletnią Służbę, Medalem 60-lecia Politechniki Śląskiej i odznaką Zasłużony dla Politechniki Śląskiej.Aby powiększyć, kliknij na zdjęcie

Linki