Sylwetka absolwenta kierunku MATEMATYKA

Studia na kierunku matematyka dostarczają ogólną wiedzę matematyczną i kształtują umiejętności umożliwiające absolwentowi samodzielne doskonalenie się w zakresie matematyki i jej zastosowań, a także osiąganie kwalifikacji do zajmowa-nia stanowisk pracy, na których zdobyta wiedza, umiejętności i gotowość do samo-kształcenia się są istotnym walorem uprzywilejowującym naszego absolwenta na rynku pracy.

Studia I stopnia na kierunku matematyka dają szeroką wiedzę matematyczną uzupełnioną o szeroki zakres zastosowań. Absolwent oprócz ogólnych umiejętności i wiedzy matematycznej potrafi posługiwać się metodami matematycznymi umożliwiającymi interpretowanie i analizowanie procesów w w gospodarce ze szczególnym uwzględnieniem bankowości, ubezpieczeń i przemysłu. Zdobyte na studiach umiejętności, wiedza i cechy osobowości dają naszemu absolwentowi podstawę do sukcesów na stanowiskach pracy w bankach, firmach ubezpieczeniowych oraz w działach informatycznych dowolnego rodzaju przedsiębiorstw. Przed absolwentami wszystkich specjalności stoi możliwość uzyskiwania uprawnień państwowych w zakresie takich zawodów jak: aktuariusz, broker ubezpieczeniowy i doradca podatkowy. Po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych studia I stopnia dają uprawnienia do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela matematyki w szkolnictwie podstawowym i gimnazjalnym. Absolwent studiów I stopnia przygotowany jest do kontynuowania studiów matematycznych w formie dwuletnich studiów magisterskich.

Absolwent studiów II stopnia na kierunku matematyka, oprócz możliwości dalszego kształcenia się w tym kierunku zakończonego uzyskaniem stopnia doktora, może z powodzeniem ( po zdobyciu dodatkowych kwalifikacji) wykonywać zawód nauczyciela matematyki i przedmiotów z zakresu jej zastosowań na wszystkich poziomach kształcenia. Może też przygotować się do zajmowania stanowisk pracy wymagających umiejętności samokształcenia z zakresu informatyki oraz zastosowań matematyki w przemyśle i ekonomii. Zdobyta wiedza pozwoli na samodzielne pogłębienie i poszerzenie swojego wykształcenia oraz daje możliwość przekazywania i wyjaśniania treści matematycznych spotykanych w trakcie pracy w różnych zawodach i na różnych stanowiskach. Po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych studia II stopnia dają uprawnienia do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela w dowolnym typie szkół. Najlepsi absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach III stopnia doktoranckich przygotowując się do badań naukowych w zakresie matematyki lub nauk technicznych.