Kierunek Informatyka: Tematyka projektów inżynierskich (2017/18)

Proponowana tematyka projektów inżynierskich na kierunku Informatyka
Rok akademicki 2017/2018Dr inż. Adrian Kapczyński


Wirtualna sala dydaktyczna zrealizowana z wykorzystaniem rozwiązań z zakresu rzeczywistości poszerzonej oraz rozwiązań z zakresu rzeczywistości wirtualnej
Przegląd istniejących rozwiązań wspomagających e-kształcenie.
Prezentacja potencjału AR oraz VR.
Opracowanie założeń, implementacja oraz weryfikacja wirtualnej sali dydaktycznej wspomaganej rozwiązaniami AR/VR.

Realizacja prototypowego interfejsu człowiek-maszyna dla potrzeb pacjentów z zespołem zamknięcia
Przegląd zagadnień związanych z HCI.
Analiza stanu aktualnego w zakresie wykorzystania HCI w komunikacji z pacjentami z zespołem zamknięcia.
Opracowanie założeń, implementacja oraz weryfikacja prototypowego interfejsu człowiek-maszyna.

Wykorzystanie steganografii obrazu w realizacji systemu silnego uwierzytelniania
Prezentacja podstawowych zagadnień z zakresu steganografii obrazu.
Prezentacja podstawowych zagadnień z zakresu systemów silnego uwierzytelniania.
Opracowanie założeń, implementacja oraz weryfikacja autorskiego systemu uwierzytelniania wykorzystującego steganografię obrazu.

Biometryczna kontrola dostępu w wybranym mobilnym systemie operacyjnym
Kwerenda literatury w zakresie biometrycznej kontroli dostępu.
Prezentacja wykorzystania technik biometrycznych w kontroli dostępu do zasobów w wybranym mobilnym systemie operacyjnym.
Opracowanie założeń, implementacja oraz weryfikacja aplikacji mobilnej z biometryczną kontrolą dostępu opartą o cechy anatomii lub zachowania użytkownika.

Multimedialny system informacyjny Wydziału Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej
Przegląd aktualnych rozwiązań z zakresu komputerowych systemów informacyjnych wykorzystywanych dla potrzeb przekazywania informacji społeczności akademickiej.
Przegląd metod, technik, technologii, narzędzi oraz rozwiązań multimedialnych przez pryzmat zastosowania w realizacji multimedialnego systemu informacyjnego.
Opracowanie założeń, implementacja oraz weryfikacja multimedialnego systemu informacyjnego na Wydziale Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej.


Dr inż. Jarosław Karcewicz


Projekt i implementacja rozwiązania do zarządzania środowiskami programistycznymi z wykorzystaniem technologii chmury prywatnej
Założeniem pracy jest opracowanie projektu wdrożenia usługi, pozwalającej wybranym pracownikom organizacji biznesowej (tj. pracowników będących programistami) na samodzielne, szybkie i sprawne tworzenie środowisk programistycznych oraz testowych dla zadanego realizowanego przez nich projektu programistycznego, w oparciu o  przygotowane wcześniej szablony w postaci wirtualnych maszyn zawierających system operacyjny oraz odpowiednie oprogramowanie. Jak również konieczne jest opracowanie możliwości szybkiego i sprawnego tworzenia maszyn wirtualnych działających jako środowisko testowe, powstałe na bazie migracji z wybranego fizycznego stanowiska pracy. Dla osiągnięcia powyższego zadania w ramach projektu wdrożone zostać ma scentralizowane środowisko chmury prywatnej, przy czym ponadto projekt musi przewidywać również rozwiązanie problemu bezpieczeństwa utworzonej infrastruktury, związanego z możliwością utraty danych w niej zawartych.
Liczba dyplomantów realizujących projekt: 2-3

Wdrożenie rozwiązań automatyzacji zadań administracyjnych w  środowisku Microsoft Windows Server z wykorzystaniem języka skryptowego PowerShell dla wybranej organizacji biznesowej
Założeniem pracy jest utworzenie zestawu skryptów, który pozwolić ma osobom nieposiadającym wystarczająco dużego doświadczenia w zarządzaniu systemami Windows Server, wykonywać podstawowe zadania administracyjne za ich pośrednictwem, dla założonego scenariusza organizacji biznesowej. Takowe rozwiązanie, pozwolić ma w praktyce na oddelegowanie znacznej części pracy informatykom nie posiadającym odpowiedniej wiedzy i  doświadczenia, co z kolei pozwoli na minimalizację kosztów firmie, dzięki zmniejszeniu ilości poświęcanego przez informatyków czasu pracy oraz zatrudnieniu osoby o mniejszych wymaganiach finansowych. W ramach pracy zostać ma wykonana najpierw odpowiednia analiza dla wybranej organizacji biznesowej wykorzystującej środowisko serwerowe MS Windows Server, której celem ma być wskazanie czynności administracyjnych, zabierających obecnie pewną ilość czasu na ich realizację przez informatyków, a dla których poświęcony czas dałoby się skrócić, i w szczególności czynności wymagających większej wiedzy merytorycznej, a których wykonywanie można by przekazać informatykom o  mniejszej wiedzy i umiejętnościach po odpowiednim uproszczeniu. W  kontekście tychże wytypowanych czynności administracyjnych następnie zostałby dokonany przegląd możliwości ich automatyzacji z wykorzystaniem języka skryptowego PowerShell, i dokonana implementacja skryptów dla wybranych czynności administracyjnych.
Liczba dyplomantów realizujących projekt: 1-3

Opracowanie rozwiązania darmowego punktu dostępowego do sieci bezprzewodowej z dystrybucją dedykowanych reklam, oraz uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa do zastosowań w wielkopowierzchniowej przestrzeni handlowej
Celem pracy jest zaprojektowanie i wdrożenie sieci punktów publicznego dostępu do Internetu bezprzewodowego dla użytkownika poruszającego się po wielkopowierzchniowej przestrzeni handlowej, z dystrybucją dedykowanych reklam, oraz uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa. W ramach zaprojektowanej sieci punktów publicznego dostępu do Internetu bezprzewodowego, na urządzeniu klienta, który będzie chciał skorzystać z tej darmowej sieci bezprzewodowej, wyświetlać miałyby się reklamy. Co oznacza, że w ramach pracy utworzone również musiałoby zostać narzędzie lub rozwiązanie, które pozwoliłoby osobie bez wiedzy informatycznej, wymieniać samodzielnie takowy zestaw reklam.
Projektując tą sieć bezprzewodową konieczne byłoby również uwzględnienie problemu bezpieczeństwa klientów korzystających z takowej sieci bezprzewodowej, tj. należałoby ochronić ich przed innymi użytkownikami tej sieci, ochronić samą infrastrukturę sieciową sklepu (serwery, komputery, itp.) przed tymi użytkownikami, i tych użytkowników przed samymi sobą (tak aby np. korzystając z sieci Internet nie ściągnął sobie wirusa). Korzystanie z takowej sieci, poza aspektem niedogodnych reklam, powinno być także w miarę komfortowe – tak, aby nie nastąpiła na przykład sytuacja, iż któryś użytkownik korzystając z darmowego dostępu do sieci Internet, ściągając filmy powoduje zablokowanie łącza internetowego dla innych użytkowników.
Liczba dyplomantów realizujących projekt: 2-3

Projekt i implementacja oprogramowania do monitorowania i weryfikacji wybranych usług sieciowych dla wybranej organizacji biznesowej
Zakres prac obejmuje zaprojektowanie i wykonanie oprogramowania, które ma służyć firmie prowadzącej działalność biznesową, do monitorowania aspektów związanych z bezpieczeństwem i poprawnością działania usług internetowych jakie ta firma wykorzystuje na potrzeby prowadzenia swojej działalności, tj. np. usługi poczty elektronicznej, dostępu zdalnego, istniejących i nowowdrażanych aplikacji webowych, itp., szczególnie w  kontekście weryfikacji poprawności działania tych usług po awarii lub zaplanowanych pracach wpływających na ich dostępność. Wykonane oprogramowanie ma więc na celu monitorowanie i weryfikację takich elementów jak np. prawidłowości stosowanych certyfikatów SSL, algorytmów szyfrowania wykorzystywanych w celu zabezpieczenia transmisji, poprawności samej komunikacji pomiędzy aplikacją serwerową i kliencką, itp. Monitorowanie aplikacji webowych mogłoby także np. uwzględniać sprawdzanie wybranych elementów dokumentu HTML, dostępności elementów graficznych, skryptów JavaScript, itp. Oprogramowanie zakładać powinno również wymóg braku konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania w  samym systemie operacyjnym udostępniającym usługi.
Liczba dyplomantów realizujących projekt: 2-4

Wykonanie aplikacji webowej do monitorowania infrastruktury sieci komputerowej małego dostawcy usług internetowych
W ramach pracy stworzona miałaby zostać aplikacja webowa, która miałaby umożliwić monitorowanie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury sieci komputerowej małego dostawcy usług internetowych, dzięki czemu będzie można zmniejszyć czas ewentualnych przestojów związanych z możliwymi awariami, przekazując zawczasu informacje o zdarzeniach, mogących prowadzić do sytuacji problematycznych, a tym samym podnieść poziom satysfakcji klientów z jakości świadczonych usług. Założeniem tworzonej aplikacji byłoby jak największe jej uproszczenie w kontekście obsługi przez pracowników firmy, jak również spersonalizowanie jej dokładnie do potrzeb tejże firmy, co wymagać miałoby najpierw dokonania odpowiedniej analizy potrzeb. Biorąc pod uwagę fakt, że jest to mała firma i nie może sobie pozwolić na zatrudnienie pracownika, który byłby odpowiedzialny tylko i wyłącznie za zadanie bieżącego monitorowania infrastruktury, konieczne jest więc także założenie sytuacji w których pracownicy będą np. w drodze do jakiegoś klienta, i nie będą świadomi zaistnienia sytuacji problematycznej, co oznacza również uwzględnienie w miarę możliwości automatyzacji reakcji na wynikłe zdarzenia, i możliwość szybkiego przekazania informacji do pracowników o istotnym zdarzeniu, zanim zgłoszenia zaczną być przekazywane przez klientów.
Liczba dyplomantów realizujących projekt: 2-3

Projekt wdrożenia platformy wymiany dokumentów o wysokim stopniu poufności dla przedsiębiorstwa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki bezpieczeństwa i wysokiej dostępności
W ramach pracy opracowany i wdrożony zostać miałby projekt platformy pozwalającej pracownikom (w znacznej części mobilnych) wybranego przedsiębiorstwa handlowego na umieszczanie w niej tworzonych przez nich za pomocą pakietu biurowego dokumentów, w taki sposób, aby umożliwić im dostęp do nich w dowolnym miejscu, jak również nadanie dostępu do nich dla wybranych wskazanych pracowników, a także umożliwiającej wspólną pracę nad tymi dokumentami. Wdrożona platforma uwzględniać musiałaby jednakże problematykę wysokiego poziomu poufności umieszczanych w niej dokumentów, w szczególności przygotowywanej przez firmę dokumentacji przetargowej, co oznacza konieczność zaprojektowania mechanizmów ograniczających możliwość uzyskania dostępu do nich przez osoby niepowołane. Ponadto istotnym zadaniem projektu, byłoby także uwzględnienie problematyki rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo dokumentów umieszczonych w platformie, z punktu widzenia ich utraty, jak również uwzględnienie rozwiązań wysokiej dostępności usługi, gdzie ze względu na obsługę pracowników mobilnych, pożądanym byłoby wykorzystanie do tegoż celu środowiska zwirtualizowanego.
Liczba dyplomantów realizujących projekt: 3-4


Dr inż. Marcin Lawnik


System wspomagania decyzji
Dyplomanci zaimplementują w postaci aplikacji webowej/okienkowej system wspomagania decyzji w otoczeniu rozmytym, tzn. w ramach dostępnych opcji zarówno cele jak i ograniczenia będą liczbami rozmytymi.
Liczba dyplomantów realizujących projekt: 2

Wymiar pudełkowy
Dyplomanci opracują aplikację okienkową, która będzie obliczać wymiar pudełkowy zadanych zbiorów. Może ona posłużyć w dalszym kroku do analizy np. sieci dróg czy do identyfikacji osobniczej na podstawie odcisków palca.
Liczba dyplomantów realizujących projekt: 2

Szyfry chaotyczne
Dyplomanci zaimplementują w postaci aplikacji okienkowej wybrane szyfry symetryczne kryptografii opartej o teorię chaosu. Następnie dokonaj ocenę ich wydajności i bezpieczeństwa.
Liczba dyplomantów realizujących projekt: 2


Dr inż. Marcin Sobota


Kwantowe protokoły kryptograficzne
Charakterystyka problemu: opracowanie środowisk symulacyjnych kwantowych protokołów kryptograficznych. Opracowane aplikacje powinny prezentować teoretyczne podstawy działania wybranych protokołów oraz pozwalać na realizację badań symulacyjnych tych protokołów.
Liczba dyplomantów realizujących projekt: 2-3

System wspomagania zarządzania portfelem walutowym
Charakterystyka problemu: opracowanie aplikacji wspierających zarządzanie portfelem walutowym, analizę kursów walut, indeksów giełdowych itp. pozwalających na pobieranie i obserwację wybranych danych z rzeczywistych serwisów internetowych, analizę zakupów i sprzedaży realizowanych przez użytkownika, analizę wyników finansowych użytkownika itp.
Liczba dyplomantów realizujących projekt: 2-3

Głosowanie elektroniczne wspierane metodami kwantowymi
Opracowanie wybranego fragmentu lub pełnego modelu systemu głosowania elektronicznego. Model powinien zostać opracowany od strony teoretycznej a wybrane jego elementy powinny zostać zaimplementowane. Bezpieczeństwo systemu powinno zawierać elementy kryptografii kwantowej.
Liczba dyplomantów realizujących projekt: 2-3

System zdalnej dystrybucji systemów operacyjnych
Opracowanie i wdrożenie systemu dystrybucji systemów operacyjnych w oparciu o oprogramowanie DRBL. System powinien zostać wyposażony w wygodny interfejs użytkownika pozwalający na łatwą obsługę tworzenia oraz dystrybucji obrazów systemów operacyjnych.
Liczba dyplomantów realizujących projekt: 2-3

System zarządzania profilami użytkowników w środowisku Windows
Opracowanie metodologii zautomatyzowanej migracji profili użytkowników w systemach Windows z wykorzystaniem darmowych narzędzi. System powinien zapewniać możliwość przeprowadzenia w sposób zdalny, migracji profilu z jednego komputera na inny w trybie zdalnym.
Liczba dyplomantów realizujących projekt: 2-3


Dr inż. Zdzisław Sroczyński


System obsługi biblioteki naukowej dostępny jako aplikacja webowa i aplikacje mobilne dla systemu Android oraz iOS
Projekt według wymagań biblioteki instytutowej jednostki naukowej z wykorzystaniem bazy MySQL, PHP i interfejsu REST, Opracowanie responsywnej strony internetowej oraz aplikacji mobilnych natywnych lub za pomocą narzędzi wieloplaformowych (Cordova, RAD Studio).
Liczba dyplomantów realizujących projekt: 2-4

Wykorzystanie technologii Bluetooth Low Energy do pozycjonowania w budynkach
Opracowanie aplikacji dla systemów iOS, Android, Windows umożliwiających testowanie jakości pozycjonowania w budynkach z wykorzystaniem urządzeń BLE (beacony, inode, inne czujniki). Analiza wyników pod kątem wdrożenia w aplikacjach produkcyjnych.
Liczba dyplomantów realizujących projekt: 1-2

Emulator procesora MOS 6502/6510 z aplikacją realizującą podstawowe funkcje we/wy prostego komputera 8-bitowego
Analiza architektury, listy rozkazów i trybów adresowania procesora w oparciu o dokumentację, przygotowanie programów testowych, opracowanie i weryfikacja emulatora. Wykonanie aplikacji emulującej działanie komputera na poziomie grafiki znakowej i obsługi klawiatury.
Liczba dyplomantów realizujących projekt: 1-4 (w zależności od stopnia zaawansowania emulacji komputera)

Aplikacje wieloplatformowe – porównanie rozwiązań
Porównanie możliwości i użyteczności narzędzi do programowania biznesowych aplikacji wieloplatformowych: RadStudio/FMX, Xamarin, Cordova: opracowanie zestawy programów testowych o identycznej funkcjonalności, porównanie czasu i wygody projektowania, porównanie wydajności, analiza zużycia energii/baterii.
Liczba dyplomantów realizujących projekt: 2-3


Projektowanie multimodalnego, innowacyjnego pośrednictwa użytkowego aplikacji na przykładzie edytora wzorów matematycznych dla urządzeń mobilnych
Opracowanie aplikacji wspomagającej edycję wzorów matematycznych w języku LaTeX przystosowanej do dotykowego pośrednictwa użytkowego oraz (niezależnie) realizującej interfejs oparty na rozpoznawaniu mowy naturalnej.
Liczba dyplomantów realizujących projekt: 1-2


Dr inż. Marcin Woźniak


Zagadnienia sztucznej inteligencji z zastosowaniem sieci neuronowych i modelów ewolucyjnych w systemach ekspertowych
Liczba dyplomantów realizujących projekt: 2-3

Inteligentne systemy i ich aplikacje wirtualnej rzeczywistości
Liczba dyplomantów realizujących projekt: 2-3

Inteligentne systemy sterowania i aplikacje myślące
Liczba dyplomantów realizujących projekt: 2-3

Systemy i modele archiwizacji danych z zastosowaniem w bazach danych i serwisach www
Liczba dyplomantów realizujących projekt: 2-3


Dr inż. Adam Zielonka


Zaprojektowanie i implementacja wielodostępowej bazodanowej aplikacji webowej wspomagającej pracę laboratoriów komputerowych ich obsługę oraz prac konserwacyjne na Wydziale Matematyki Stosowanej
Wybór technologii do uzgodnienia z dyplomantami.
Liczba dyplomantów realizujących projekt: 5-8

Implementacja aplikacji mobilnych na platformę Android wspomagających pracę laborantów na Wydziale Matematyki Stosowanej
Projekt współdziałający z propozycją pierwszego projektu
Liczba dyplomantów realizujących projekt: 2-4

Użytkowe bądź rozrywkowe aplikacje mobilne dla platformy Android
Tematyka oraz dobór technologii do uzgodnienia z dyplomantami. Pojedynczy projekt przewidziany dla 1-2 osób istnieje możliwość realizacji dwóch takich projektów o różnej tematyce.
Liczba dyplomantów realizujących projekt: 1-2

Porównanie wybranych algorytmów heurystycznych pod kątem wydajności i skuteczności dla różnych funkcji testowych
W ramach projektu przewidziana implementacja algorytmów, ewentualne ich zrównoleglenie, opracowanie narzędzi pozwalających wielokrotnie testować i porównywać wybrane algorytmy.
Liczba dyplomantów realizujących projekt: 2-3