Zapraszamy na nową stronę Wydziału: www.polsl.pl/rms/
Informacje znajdujące się na obecnej stronie mogą być nieaktualne.

Praca dyplomowa

Informacje o zasadach dyplomowania, egzaminie dyplomowym oraz materiały do pisania pracy dyplomowej


Druki do pobrania:


Studia I stopnia


Kierunek Informatyka - projekt inżynierski


„Projekt inżynierski” jest jednym z przedmiotów ujętych w planie studiów z określonym wymiarem godzin i punktów ECTS w sem.VII, zatem jego zaliczenie podlega takim samym zasadom, jak każdego innego przedmiotu ujętego w planie studiów.

Złożenie projektu inżynierskiego na studiach I stopnia jest warunkiem koniecznym do wystawienia oceny z egzaminu dyplomowego. Niezłożenie projektu inżynierskiego w regulaminowym terminie skutkować będzie skreśleniem z listy studentów.


Zakres materiału na egzamin dyplomowy:
 • Informatyka, studia I stopnia (inżynierskie) (2020/21)  Kierunek Matematyka


  „Praca licencjacka” jest jednym z przedmiotów ujętych w planie studiów z określonym wymiarem godzin i punktów ECTS w sem.VI, zatem jej zaliczenie podlega takim samym zasadom, jak każdego innego przedmiotu ujętego w planie studiów, z tą tylko różnicą, że wykonana praca licencjacka musi być złożona nie później niż 14 dni przed końcem ostatecznego terminu zaliczenia ostatniego semestru studiów, aby mogła być poddana recenzji. Ostateczny termin zaliczenia semestru letniego upływa 30 września.

  Złożenie pracy licencjackiej na studiach I stopnia jest warunkiem koniecznym do wystawienia oceny z egzaminu dyplomowego. Niezłożenie „pracy licencjackiej” w regulaminowym terminie skutkować będzie skreśleniem z listy studentów.

  Studenci, którym zależy na wcześniejszym ukończeniu studiów muszą zadbać o to, aby ocena z pracy była wystawiona odpowiednio wcześniej.


  Pytania na egzamin dyplomowy:
 • Matematyka, studia I stopnia (licencjackie) (2020/21)  Studia II stopnia


  Kierunek Matematyka  Pytania na egzamin dyplomowy:
 • Matematyka, studia II stopnia (magisterskie) (2020/21)  Pobierz pliki

  Linki