Praca dyplomowa

Informacje o zasadach dyplomowania, egzaminie dyplomowym oraz materiały do pisania pracy dyplomowej

Wykaz dokumentów, które należy złożyć w Dziekanacie wraz z projektem inżynierskim, pracą licencjacką lub magisterską:

 1. Karta obiegowa odejścia studenta + deklaracja udziału w badaniu losów absolwentów Politechniki Śląskiej dostępne w systemie SOTS do wydrukowania po egzaminie i oddanie najpóźniej w dniu odbioru dyplomu ukończenia studiów.
 2. Zdjęcia o wymiarach 4,5 cm x 6,5 cm (4 szt.) w stroju wizytowym, bez białej ramki, podpisane imieniem i nazwiskiem.
 3. n+1 egzemplarzy pracy licencjackiej/projektu inżynierskiego/pracy magisterskiej, gdzie (n) jest liczbą autorów (wydruk dwustronny, miękka oprawa: okładka przezroczysta, zszyta, klejona, lub zgrzana – nie może być zbindowana lub wsunięta w plastikową listwę), do każdej pracy dołączona płytka CD. Płytka powinna zawierać treść pracy w .pdf, .tex i .txt (dokument bez komend TeXa) oraz oprogramowanie źródłowe, opisana tak samo jak strona tytułowa pracy, w kopercie przezroczystej. Koperta z płytą ma być przyklejona na końcu każdego egzemplarza pracy licencjackiej/projektu inżynierskiego/pracy magisterskiej.
 4. Ocena pracy licencjackiej/projektu inżynierskiego/pracy magisterskiej (odbiór w Dziekanacie)
 5. Oświadczenie [ pobierz w .doc ]
 6. Opłatę za dyplom ukończenia studiów należy wpłacić na indywidualny numer konta studenta, który należy wygenerować w SYSTEMIE OBSŁUGI TOKU STUDIÓW znajdujący się na stronie www.polsl.pl (opłata wynosi 60 zł). Dowód wpłaty należy złożyć w dniu oddania pracy licencjackiej/projektu inżynierskiego/pracy magisterskiej.


Odpis dyplomu w języku obcym jest wydawany na pisemny wniosek studenta (absolwenta) złożony do 30 dni po obronie !!!
Opłata za odpis dyplom w języku obcym 40 zł + 1 zdjęcie /4,5 x 6,5/ w stroju wizytowym (podpisane imieniem i nazwiskiem).Studia I stopnia


Kierunek Informatyka - projekt inżynierski


„Projekt inżynierski” jest jednym z przedmiotów ujętych w planie studiów z określonym wymiarem godzin i punktów ECTS w sem.VII, zatem jego zaliczenie podlega takim samym zasadom, jak każdego innego przedmiotu ujętego w planie studiów.

Złożenie projektu inżynierskiego na studiach I stopnia jest warunkiem koniecznym do wystawienia oceny z egzaminu dyplomowego. Niezłożenie projektu inżynierskiego w regulaminowym terminie skutkować będzie skreśleniem z listy studentów.


Zakres materiału na egzamin dyplomowy:
 • Informatyka, studia I stopnia (inżynierskie) (2019/20)  Kierunek Matematyka


  „Praca licencjacka” jest jednym z przedmiotów ujętych w planie studiów z określonym wymiarem godzin i punktów ECTS w sem.VI, zatem jej zaliczenie podlega takim samym zasadom, jak każdego innego przedmiotu ujętego w planie studiów, z tą tylko różnicą, że wykonana praca licencjacka musi być złożona nie później niż 14 dni przed końcem ostatecznego terminu zaliczenia ostatniego semestru studiów, aby mogła być poddana recenzji. Ostateczny termin zaliczenia semestru letniego upływa 30 września.

  Złożenie pracy licencjackiej na studiach I stopnia jest warunkiem koniecznym do wystawienia oceny z egzaminu dyplomowego. Niezłożenie „pracy licencjackiej” w regulaminowym terminie skutkować będzie skreśleniem z listy studentów.

  Studenci, którym zależy na wcześniejszym ukończeniu studiów muszą zadbać o to, aby ocena z pracy była wystawiona odpowiednio wcześniej.


  Pytania na egzamin dyplomowy:
 • Matematyka, studia I stopnia (licencjackie) (2019/20)  Studia II stopnia


  Kierunek Matematyka  Pytania na egzamin dyplomowy:
 • Matematyka, studia II stopnia (magisterskie) (2019/20)  Pobierz pliki

  Linki