System Zapewnienia Jakości Kształcenia

W trosce o stałe podnoszenie jakości kształcenia, Senat Politechniki Śląskiej zdecydował o wprowadzeniu na Uczelni Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (SZJK). System ten, wdrażany od roku akademickiego 2008/2009, obowiązuje na wszystkich wydziałach Politechniki Śląskiej. SZJK jest zbiorem wytycznych, zasad i procedur obejmujących wszystkie aspekty procesu kształcenia. System jest opisany w Księdze Jakości Kształcenia i związanych z nią procedurach.

Cele Systemu:

 • podwyższenie jakości kształcenia,
 • sprecyzowanie i ujednolicenie obowiązków i uprawnień uczestników procesu kształcenia,
 • podniesienie rangi pracy dydaktycznej,
 • zwiększenie wpływu studentów na proces kształcenia,
 • rozpowszechnianie dobrych praktyk w procesie dydaktycznym,
 • promocja oferty dydaktycznej Uczelni.

  Podstawy prawne Systemu:
 • Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym,
 • Uchwała Senatu z dn. 28.01.2008 w sprawie wprowadzenia na Politechnice Śląskiej Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
 • Zarządzenie Nr 33/07/08 Rektora Politechniki Śląskiej z dn. 27 maja 2008 w sprawie uruchomienia na Politechnice Śląskiej Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

  Wydziałowa Komisja ds. SZJK:
 • dr inż. Jakub Jan Ludew – Pełnomocnik Dziekana
 • dr inż. Agnieszka Bier
 • dr Barbara Biły
 • dr hab. inż. Bożena Piątek, prof. PŚ
 • dr hab. inż. Adam Woryna, prof. PŚ
 • przedstawiciel Samorządu Studenckiego

  Audytorzy Wydziałowi:
 • dr Janina Macura
 • dr Alicja Samulewicz
 • dr inż. Andrzej Starosolski

  Dokumenty SZJK:
 • Uczelniana Księga Jakości Kształcenia
 • Uczelniana strona www dot. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
 • Wydziałowa Księga Jakości Kształcenia

  Procedury Wydziałowe:
 • P-RMS-1 Proces dyplomowania na studiach I-go stopnia na kierunku Informatyka
 • P-RMS-1 Proces dyplomowania na studiach I-go stopnia na kierunku Matematyka
 • P-RMS-2 Proces dyplomowania na studiach II-go stopnia na kierunku Matematyka
 • P-RMS-3 Praktyka zawodowa
 • P-RMS-4 Zaliczanie przedmiotów
 • P-RMS-5 Terminarz działań związanych z prowadzeniem zajęć dydaktycznych

  Formularze i druki:
 • Karta przedmiotu
 • Katalog ocen cząstkowych/końcowych
 • Karta grupowa
 • Protokół Hospitacji
 • Karta hospitacji doktoranta
 • Formularz zastępstw
 • Formularz odrabiania zajęć

  Praca dyplomowa:
 • Klasa LaTeX'a do pisania prac inżynierskich kier. informatyka (zbiorowa)
 • Klasa LaTeX'a do pisania prac inżynierskich kier. informatyka (jedna osoba)
 • Klasa LaTeX'a do pisania prac licencjackich kier. matematyka
 • Klasa LaTeX'a do pisania prac magisterskich