System Kontroli Zarządczej


Informacje dla pracowników WydziałuI. Informacje formalne i organizacyjne


I. 1. Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznychZ dniem 1 stycznia 2010 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) wprowadzające obowiązek zapewnienia kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych (JSFP).

Definicja kontroli zarządczej określona została w art. 68 ust. 1 ww. ustawy: "kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy".

Standardy kontroli zarządczej zostały określone w załączniku do komunikatu nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. MF nr 15, poz. 84).


I. 2. System Kontroli Zarządczej w Politechnice ŚląskiejZgodnie z Uchwałą Nr XXIII/200/10/11 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Kontroli Zarządczej na Politechnice Śląskiej i Zarządzenia nr 5/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 23 listopada 2010 r. z dniem 1 grudnia 2010 roku wprowadzony został na uczelni System Kontroli Zarządczej (SKZ).


Dokumenty zawierające uregulowania Systemu Kontroli Zarządczej w Politechnice Śląskiej tworzą zbiór składający się z 22 części:

SKZ.1 Przestrzeganie wartości etycznych,

SKZ.2 Kompetencje zawodowe,

SKZ.3 Struktura organizacyjna,

SKZ.4 Delegowanie uprawnień,

SKZ.5 Misja,

SKZ.6 Określanie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji,

SKZ.7 Identyfikacja ryzyka,

SKZ.8 Analiza ryzyka,

SKZ.9 Reakcja na ryzyko,

SKZ.10 Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej,

SKZ.11 Nadzór nad wykonywaniem zadań,

SKZ.12 Ciągłość działalności,

SKZ.13 Ochrona zasobów,

SKZ.14 Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych,

SKZ.15 Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych,

SKZ.16 Bieżąca informacja,

SKZ.17 Komunikacja wewnętrzna,

SKZ.18 Komunikacja zewnętrzna,

SKZ.19 Monitorowanie Systemu Kontroli Zarządczej,

SKZ.20 Samoocena,

SKZ.21 Audyt wewnętrzny,

SKZ.22 Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej.


Baza dokumentów SKZ jest na bieżąco aktualizowana, a na głównej stronie internetowej Politechniki Śląskiej znajduje się ogólnodostępny link do poszczególnych dokumentów SKZ. Na dzień 15 października 2015 baza stanowi 126 dokumentów.


Dodatkowych informacji udziela Pełnomocnik Dziekana Wydziału Matematyki Stosowanej ds. Systemu Kontroli Zarządczej dr inż. Elwira Mateja-Losa.II. Informacje merytoryczne i strategia rozwoju WydziałuIstotnym elementem funkcjonowania SKZ na Wydziale Matematyki Stosowanej jest przyjęta Strategia Wydziału na lata 2012 – 2020, zgodnie z którą formułowane są cele i zadania przewidziane do realizacji w danym roku kalendarzowym. Poszczególne zadania ujęte są w ramach czterech podstawowych perspektyw: finansowej, klienta, procesów wewnętrznych oraz nauczania i rozwoju. Przytaczamy fragmenty tej Strategii: