Praktyki studenckie


Istnieją dwie główne ścieżki zaliczenia praktyki: odbycie praktyki w trakcie semestru (oznaczenie A) lub zaliczenie praktyki na podstawie wcześniejszego doświadczenia (oznaczenie B). Wymienione poniżej dokumenty dotyczące danej ścieżki zostały oznaczone odpowiednią literą. Proszę pamiętać o załączeniu do podania w ścieżce B kompletu wymaganych załączników, a także o uwzględnieniu treści programowych i umiejętności oraz kompentencji wymienionych w pkt. 4 zamieszczonego poniżej Programu praktyk.


 • Dopuszczalny regulaminowo termin praktyk odbywanych wg ścieżki A dla studentów kierunku matematyka musi zawierać się w okresie 22.06.2020 do 30.09.2020 (z wyłączeniem dni w których uzgodniono realizację zajęć,
  zaliczeń i egzaminów). Wymiar praktyki to 4 tygodnie.

  Opiekun Studenckich Praktyk Zawodowych dla kierunku studiów matematyka: dr inż. Agnieszka BIER.

 • Dopuszczalny regulaminowo termin praktyk odbywanych wg ścieżki A dla studentów kierunku informatyka musi zawierać się w okresie trwania semestru zimowego 2020/2021 (czyli od 1.10.2020). Wymiar praktyki to trzy miesiące.

  Opiekun Studenckich Praktyk Zawodowych dla kierunku studiów informatyka (profil praktyczny): dr inż. Zdzisław SROCZYŃSKI.Wszystkie podania w sprawie praktyk wraz z załącznikami należy przesyłać na adres e-mail (imie.nazwisko@polsl.pl) Opiekuna Studenckich Praktyk Zawodowych dla danego kierunku studiów, dołączając je w osobnych plikach w formacie PDF (nazwę każdego pliku należy poprzedzić imieniem i nazwiskiem, np.: JanKowalski2020_praktyki_podanie.pdf).


Student w korespondencji z Uczelnią posługuje się e-mailem w domenie "student.polsl.pl" (w razie problemów z komunikacją możliwe jest korzystanie z innego adresu).


We wszystkich przypadkach, w których jest to możliwe powinny zostać wykorzystane wyłącznie komunikaty e-mail i format PDF. Nie jest wymagane podpisywanie i skanowanie papierowych dokumentów – forma czysto elektroniczna jest wystarczająca.
Podania, załączniki, zaświadczenia i sprawozdania nie muszą zawierać zeskanowanych podpisów, o ile zostaną przesłane z imiennych adresów e-mail lub w treści wiadomości zostanie umieszczona informacja o danych autora. Szczegółowe informacje w tym zakresie oraz wymagany schemat obiegu dokumentów elektronicznych zawiera Procedura organizacji praktyk.

Termin składania podań dla ścieżki A i B dla studentów kierunku matematyka to 15.06.2020 r.
Uwaga! Przygotowanie dokumentów związanych z praktykami trwa do 14 dni, w związku z tym podanie w ścieżce A należy składać z odpowiednim wyprzedzeniem!

Termin składania podań dla studentów kierunku informatyka to 18.09.2020 r.
Uwaga! Przygotowanie dokumentów związanych z praktykami trwa do 14 dni, w związku z tym podanie w ścieżce A należy składać z odpowiednim wyprzedzeniem!


Proszę używać do wypełniania szablonów programów które poprawnie czytają pliki odt, czyli OpenOffice/LibreOffice. Proszę zwracać uwagę na estetykę i właściwy podział dokumentów na strony.

Program praktyk dla studentów kierunku Informatyka:


 1. W trakcie praktyki student powinien zapoznać się ze sposobem prowadzenia projektów informatycznych w firmie.
 2. Zadania powierzane praktykantowi powinny prowadzić do poszerzenia wiedzy i umiejętności zawodowych, mogą dotyczyć przykładowo:

  • projektowania systemów informatycznych,
  • kodowania aplikacji różnego rodzaju, w tym webowych,
  • uruchamiania, testowania i wdrażania oprogramowania,
  • projektowania pośrednictwa użytkowego, w tym grafiki komputerowej,
  • przetwarzania, analizowania i obróbki danych,
  • projektowania i instalacji sieci komputerowych oraz teleinformatycznych,
  • serwisu sprzętu oraz oprogramowania komputerowego.

 3. Praktykant może otrzymać do wykonania zadania innego rodzaju, związane z szeroko rozumianą technologią informatyczną.
 4. Zadania powierzane praktykantowi powinny ponadto pozwalać na weryfikację następujących umiejętności i kompetencji:

  • umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej związanej z podejmowaniem zobowiązań i dotrzymywaniem terminów,
  • umiejętność komunikacji w środowisku zawodowym przy użyciu różnych technik i narzędzi informatycznych,
  • doświadczenie zdobyte w środowisku zawodowym pozwalające rozwiązywać zadania informatyczne z wykorzystaniem właściwych do tego celu technologii,
  • znajomość zasad bezpieczeństwa pracy w środowisku przemysłowym,
  • profesjonalizm, przestrzeganie zasad etyki, w tym uczciwości.Program praktyk dla studentów kierunku Matematyka:


 1. W trakcie praktyki student powinien zapoznać się z zasadami funkcjonowania oraz strukturą organizacyjną firmy lub instytucji.
 2. Zadania powierzane praktykantowi powinny prowadzić do poszerzenia wiedzy i umiejętności zawodowych, mogą dotyczyć przykładowo:

  • przetwarzania, analizowania i obróbki danych,
  • zastosowań matematyki w projektowaniu i ocenie systemów technicznych, ekonomicznych, dydaktycznych,
  • obsługi systemów księgowych, baz danych, generowania raportów i statystyk,
  • projektowania aplikacji komputerowych,
  • zarządzania czasem pracy, organizacji złożonych projektów,
  • uruchamiania, testowania i wdrażania oprogramowania,
  • popularyzacji zastosowań matematyki w określonej dziedzinie,
  • opracowania analiz wybranych procesów w kontekście zastosowań matematyki i nauk pokrewnych (informatyki, zarządzania, automatyki, inżynierii biomedycznej).

 3. Praktykant może otrzymać do wykonania zadania innego rodzaju, związane z szeroko rozumianą matematyką i jej zastosowaniami.
 4. Zadania powierzane praktykantowi powinny ponadto pozwalać na weryfikację następujących umiejętności i kompetencji:

  • umiejętność samodzielnego opracowania problemów dotyczących zastosowań matematyki,
  • świadomość ograniczenia własnej wiedzy oraz potrzeb dalszego kształcenia,
  • umiejętność formułowania pytań służących pogłębieniu zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania,
  • umiejętność popularyzacji wybranych osiągnięć matematyki i możliwości jej zastosowań,
  • wdrażania zasad profesjonalizmu, przestrzeganie zasad etyki, w tym uczciwości.
Informacje o praktykach studenckich na Platformie Zdalnej Edukacji


Lista podmiotów (współ)organizujących praktyki


Procedura Wydziałowego SZJK P-RMS-3: Praktyka zawodowa


Uczelniany Regulamin Praktyk Studenckich


Wzór podania o uruchomienie praktyki w wybranej firmie A


Wzór podania o zaliczenie praktyki bez obowiązku jej odbycia B


Potwierdzenie odbycia praktyki studenckiej - wymagane do zaliczenia praktyki A


Dziennik praktykanta - wymagane do zaliczenia praktyki A


Sprawozdanie z przebiegu praktyki - wymagane do zaliczenia praktyki A


Sprawozdanie z przebiegu praktyki - wymagane do zaliczenia praktyki B