STATUT STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO
MIŁOŚNIKÓW HISTORII MATEMATYKI I INFORMATYKI

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1 Koło Naukowe nosi nazwę „Studenckie Koło Naukowe Miłośników Historii Matematyki i lnformatyki” i w dalszej części zwane jest Kołem.

§ 2 Koło jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną Politechniki Śląskiej, zwanej dalej Uczelnią.

§ 3 Koło działa zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności ze statutem Politechniki Sląskiej.

§ 4 Siedzibą Koła jest Instytut Matematyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

§ 5 Koło opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu jego członków.

§ 6 Koło nie posiada osobowości prawnej.

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 7 Cele Koła:
 1. Poszerzanie wiedzy z zakresu historii matematyki i informatyki.
 2. Wymiana doświadczeń i prezentacja badań własnych członków Koła.
 3. Popularyzowanie wiedzy na temat historii matematyki i informatyki.
 4. Wymiana informacji i doświadczeń z innymi kołami naukowymi w regionie.

§ 8 Środki:
 1. Organizowanie spotkań członków Koła.
 2. Organizowanie odczytów wygłaszanych przez członków Koła i zaproszonych gości.
 3. Organizowanie warsztatów lub obozów naukowych.
 4. Współpraca z innymi kołami naukowymi.
 5. Prowadzenie stron internetowych.

CZŁONKOWIE KOŁA

§ 9 Koło jest organizacją otwartą. Członkiem Koła może zostać każdy, kto wykazuje zainteresowanie historią matematyki i informatyki.

§ 10 Członek Koła ma prawo do:
 1. Uczestniczenia w spotkaniach Koła oraz obozach naukowych.
 2. Wyrazania swoich opinii, sądów i poglądów na aktualnie omawiany temat.
 3. Wygłaszania referatów na spotkaniach Koła.
 4. Do biernego i czynnego prawa wyborczego.
 5. Uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach Koła.

§ 11 Członek Koła jest zobowiązany do:
 1. Przestrzegania statutu Koła
 2. Aktywnego uczestniczenia w życiu Koła.

§ 12 Członkami honorowymi Koła mogą być byli członkowie Koła, a także inne osoby, które szczególnie zasłużyły się dla rozwoju Koła.

§ 13 Decyzje o nadaniu miana członka honorowego podejmuje Walny Zgromadzenie Członków Koła zwykłą większością głosów.

§ 14 Członkostwo ustaje na skutek:
 1. Dobrowolnego wystąpienia
 2. Wykluczenia - dokonanego za zgodą Opiekuna Naukowego, w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, podjętej na wniosek Zarządu. W przypadku postępowania członka Koła sprzecznego ze statutem Koła lub na szkodę Koła.

§ 15 Członek Koła, który nie uczestniczy w zebraniach Koła przez 6 kolejnych miesięcy trwania roku akademickiego może zostać wykluczony z Koła. Decyzję o wykluczeniu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków Koła na wniosek Prezesa lub Opiekuna Naukowego zwykłą większością głosów.

ORGANY KOŁA I ICH FUNKCJE

§ 16 Organami Koła są:
 1. Walne Zgromadzenie Członków.
 2. Zarząd W składzie: A. Prezes Zarządu B. Wiceprezesi C. Sekretarz D. Opiekun Naukowy.

§ 17 Koło Naukowe może wyodrębnić w swej strukturze sekcje odpowiedzialne za poszczególne dziedziny przedmiotu. Sekcje powoływane są przez Prezesa po konsultacji z innymi organami na wniosek zainteresowanych.

§ 18 Walne Zgromadzenie Członków odbywa się przynajmniej raz w roku akademickim i przy obecności przynajmniej połowy członków Koła.

§ 19 Prezes, Wiceprezesi i Sekretarz wybierani są większością 2 / 3 głosów przez Walne Zgromadzenie Członków Koła w obecności przynajmniej połowy ustawowej liczby członków. Przewodniczący poszczególnych sekcji wybierani są w sekcjach.

§ 20 Kadencja Zarządu trwa 1 rok akademicki.

§ 21 W przypadku wakatu na jednym ze stanowisk Zarządu Koła, Walne Zgromadzenie Członków Koła może uzupełnić skład Zarządu.

§22
 1. Do kompetencji Zarządu należy:
    A. reprezentowanie Koła wobec władz uczelni i innych podmiotów,
    B. organizowanie i kierowanie pracą Koła,
    C. stanowienie i wykonywanie uchwał,
    D. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków
 2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
    A. określanie kierunków pracy Koła,
    B. wybór oraz odwołanie - za wcześniejszą zgodą Opiekuna Naukowego zarządu.
 3. Do kompetencji Opiekuna Naukowego nalezy:
    A. zatwierdzanie tematów badawczych podejmowanych przez Koło,
    B. merytoryczna pomoc w ich realizacji,
    C. rozstrzyganie sporów członkowskich,
    D. reprezentowanie Koła poza Uczelnią.

§ 23 Uchwały organów Koła zapadają zwykłą większością głosów. Członkowie honorowi mają wyłącznie głos doradczy.

§ 24 Uchwały lub jednoosobowe decyzje organów Koła mogą być uchylone przez władze Wydziału Matematyczne-Fizycznego lub Politechniki Sląskiej w przypadku, gdy są sprzeczne z prawem, Statutem oraz gdy naruszają powagę lub interes uczelni.

§ 25 Na wniosek przynajmniej 1 członków Koła Walne Zgromadzenie Członków może ogłosić votum nieufności wobec całego Zarządu, bądź wybranej osoby z Zarządu.

OPIEKUN (OPIEKUNOWIE) KOŁA

§ 26 Opiekunem Koła jest pracownik naukowy Instytutu Matematyki wybierany przez dyrektora Instytutu i zaakceptowany przez Walne Zgromadzenie Członków Koła.

ZMIANA STATUTU

§ 27 Zmiana statutu następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków, na wniosek Prezesa Zarządu lub Opiekuna Naukowego.

ROZWIĄZANIE KOŁA

§ 28 Rozwiązanie Koła następuje w drodze:
 1. Uchwały Walnego Zebrania.
 2. Decyzji Senatu Politechniki Śląskiej podjętej na wniosek Rektora, jezeli działalność Koła wykazuje rażąco lub uporczywe naruszanie przepisów ustawowych, Statutu Uczelni lub Statutu Koła.

SPRAWY KOŃCOWE

§ 29 W sprawach nieuregulowanych statutem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym i statutu Politechniki Sląskiej.


Created by Ewelina Domalik